امروز : 06 خرداد 1403
معاونت غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

مدارک مورد نیاز صدور/تمدید/اصلاح پروانه بهداشتی صادرات

آرایشی و بهداشتی

 

o درخواست کتبی صدور پروانه بهداشتی ساخت (جهت صادرات)

o تصویر برابر اصل قرارداد بین متقاضی صادرات فرآورده و شرکت خارجی (مقصد صادرات) (موضوع قرارداد شامل نام فرآورده، نام تجاری، مدت قرارداد و تقبل مسئولیت ایمنی و استاندارد فرآورده اشاره شده باشد) (قرارداد به زبان فارسی توسط دارالترجمه رسمی، ترجمه و تایید شده توسط دادگستری جمهوری اسلامی ایران ارائه گردد)

o تصویر برابر اصل گواهی ثبت علامت (نام) تجاری در طبقه مورد نظر به نام متقاضی صادرات یا اجازه استفاده از علامت (نام) تجاری در ایران

o فرم تکمیل شده پروانه بهداشتی ساخت توسط مسئول فنی معرفی شده (در مواردی که تولید قراردادی با فرمولی غیر از فرمولاسیون پروانه بهداشتی ساخت کارخانه تولید کننده انجام گیرد).( پیوست شماره 1 )

o تعهدنامه محضری تعلیق پروانه بهداشتی ساخت (جهت صادرات) (پیوست شماره 3)

o طرح برچسب یا لفاف بسته بندی (مشخصات لیبل طبق ماده 11 قانون مواد خوراکی، آشایدنی، آرایشی و بهداشتی) (تاییدیه درج نشانگر رنگی تغذیه ای در صورت نیاز) (درج عبارت جهت صادرات الزامی است)

o ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ 2820000 ریال در صورت صدور و مبلغ 840000 ریال در صورت تمدید/اصلاح 

o اصل پروانه ساخت قبلی ( درصورت درخواست تمدید/ اصلاح)

o تصویر پروانه ­های بهداشتی تاسیس بهره برداری (کد ثبت منبع) و مسئول فنی (کلیه شیفت ­های تولیدی)

فایل‌ها