امروز : 14 اسفند 1402
معاونت غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

مدارک مورد نیاز برای صدور/تمدید/اصلاح پروانه بهداشتی تولید قراردادی (دارنده نام تجاری داخل کشور)

آرایشی و بهداشتی

 

o درخواست کتبی دارنده علامت تجاری (سفارش دهنده)

o اساسنامه و آگهی روزنامه رسمی (آخرین تغییرات) دارنده علامت تجاری (برای اشخاص حقوقی)/مدارک و مستندات فعالیت اقتصادی از مراجع ذیصلاح مربوطه (برای کارخانه تولید کننده) 

o تصویر برابر اصل قرارداد منعقده بین دارنده علامت تجاری و کارخانه تولیدی که موضوع قرارداد، نام فرآورده های مورد سفارش، مدت قرارداد، علامت تجاری و نام مسئول فنی ناظر بر تولید واجد شرایط در آن صراحتاً قید گردیده باشد.

o تصویر برابر اصل شده (توسط مراجع ذیصلاح) گواهی ثبت علامت تجاری یا اجازه استفاده از علامت تجاری به نام دارنده علامت تجاری صادره توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

o فرم تکمیل شده پروانه بهداشتی ساخت توسط مسئول فنی معرفی شده (در مواردی که تولید قراردادی با فرمولی غیر از فرمولاسیون پروانه بهداشتی ساخت کارخانه تولید کننده انجام گیرد)

o دارا بودن حداقل امتیاز چک لیست ارزیابی و رتبه بندی کارخانه تولیدکننده برابر 800 (آرایشی و بهداشتی)/ 150 (غذایی و آشامیدنی)

o تصویر پروانه بهداشتی ساخت معتبر برای آن فرآورده یا فرآورده هایی با تکنولوژی تولید مشابه فرآورده درخواستی کارخانه تولیدی.

o طرح برچسب که علاوه بر موارد مندرج در ماده 11 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، علامت و آدرس کارخانه تولیدی و جمله "بنا به سفارش   ........................."(دارنده علامت تجاری) نیز بر روی برچسب ذکر شده باشد. ضمنا" الزامات ضابطه برچسب گذاری نیز باید رعایت گردد.

o اصل تعهد نامه محضری مدیرعامل کارخانه تولیدی، دارنده علامت تجاری، مسئول فنی معرفی شده ناظر بر تولید و مسئول فنی شرکت توزیع کننده (درصورت وجود)

o ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ 2820000 ریال در صورت صدور و مبلغ 840000 ریال در صورت تمدید/اصلاح 

o ارائه فیش بانکی تسویه حساب هزینه­های آزمایشگاهی

o اصل پروانه ساخت قبلی ( درصورت درخواست تمدید/ اصلاح)

o تصویر پروانه­های بهداشتی تاسیس بهره برداری (کد ثبت منبع) و مسئول فنی (کلیه شیفت­های تولیدی)