امروز : 06 خرداد 1403
معاونت غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

مدارک مورد نیاز برای صدور/تمدید/اصلاح پروانه بهداشتی تولید قراردادی (دارنده نام تجاری خارج کشور)

آرایشی و بهداشتی

 

o درخواست کتبی کارخانه تولید کننده (سفارش گیرنده)

o تصویر برابر اصل قرارداد منعقده بین دارنده علامت تجاری و کارخانه تولیدی که موضوع قرارداد، نام فرآورده های مورد سفارش، مدت قرارداد، علامت تجاری، در آن صراحتاً قید گردیده باشد.این مدرک باید به تایید اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران رسیده و به زبان فارسی ترجمه ی رسمی گردد.

o مستندات مالکیت و یا اجازه استفاده از علامت تجاری به نام سفارش دهنده که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تائید گردیده باشد یا اجازه نامه رسمی که توسط اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران تائید گردیده به انضمام تعهد پاسخگویی استفاده از عواقب نام تجاری ارائه گردد

o فرم تکمیل شده صدور پروانه بهداشتی ساخت توسط مسئول فنی معرفی شده (در مواردی که تولید قراردادی با فرمولی غیر از فرمولاسیون پروانه بهداشتی ساخت کارخانه تولید کننده انجام گیرد)

o دارا بودن حداقل امتیاز چک لیست ارزیابی و رتبه بندی کارخانه تولیدکننده برابر 800 (آرایشی و بهداشتی)/ 150 (غذایی و آشامیدنی)

o تصویر پروانه بهداشتی ساخت معتبر برای آن فرآورده یا فرآورده هایی با تکنولوژی تولید مشابه فرآورده / تصویر پروانه بهداشتی ورود فرآورده های تحت قرارداد

o طرح برچسب که علاوه بر موارد مندرج در ماده 11 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، علامت و آدرس کارخانه تولیدی و جمله "بنا به سفارش .........................    "( دارنده علامت تجاری) نیز بر روی برچسب ذکر شده باشد. ضمنا" الزامات ضابطه برچسب گذاری نیز باید رعایت گردد.

o تعهد نامه محضری (در صورت تائید تعهدنامه مذکور توسط اتاق بازرگانی صنایع، معادن  و کشاورزی ایران، لزومی به محضری بودن آن نیست) مدیرعامل کارخانه تولیدی، دارنده علامت تجاری، مسئول فنی معرفی شده ناظر بر تولید و مسئول فنی شرکت توزیع کننده (درصورت وجود)

o ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ 2820000 ریال در صورت صدور و مبلغ 840000 ریال در صورت تمدید/اصلاح 

o ارائه فیش بانکی تسویه حساب هزینه های آزمایشگاهی 

o تصویر پروانه­های بهداشتی تاسیس بهره برداری (کد ثبت منبع) و مسئول فنی (کلیه شیفت­های تولیدی)