امروز : 14 اسفند 1402
معاونت غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

مدارک مورد نیاز برای صدور/تمدید/اصلاح پروانه بهداشتی تولید قراردادی جهت صادرات

آرایشی و بهداشتی


o درخواست کتبی متقاضی صادرات فرآورده جهت صدور پروانه بهداشتی ساخت (تولید قراردادی جهت صادرات)

o اساسنامه و آگهی روزنامه تاسیس برابر اصل شده برای شخص حقوقی / پروانه بهره برداری بهداشتی برای کارخانه تولید کننده

o تصویر برابر اصل قرارداد بین متقاضی صادرات فرآورده و شرکت خارجی (مقصد صادرات) که در آن صراحتا به موضوع قرارداد شامل نام فرآورده، علامت تجاری و مدت قرارداد و تقبل  مسئولیت  ایمنی و استاندارد فرآورده توسط دو طرف اشاره شده باشد (درصورت وجود) (قرارداد به زبان فارسی توسط دارالترجمه رسمی، ترجمه و تایید شده توسط دادگستری جمهوری اسلامی ایران ارائه گردد)

o تصویر برابر اصل قرارداد بین متقاضی صادرات فرآورده و کارخانه تولیدی که نام فرآورده مورد سفارش، مدت قرارداد ، نام تجاری در آن صراحتا قید شده باشد

o تصویر برابر اصل گواهی ثبت علامت (نام) تجاری در طبقه مورد نظر به نام متقاضی صادرات یا اجازه استفاده از علامت (نام) تجاری در ایران

o فرم تکمیل شده پروانه بهداشتی ساخت توسط مسئول فنی معرفی شده (در مواردی که تولید قراردادی با فرمولی غیر از فرمولاسیون پروانه بهداشتی ساخت کارخانه تولید کننده انجام گیرد)

o دارا بودن حداقل امتیاز چک لیست ارزیابی و رتبه بندی کارخانه تولیدکننده برابر 800 (آرایشی و بهداشتی)/ 150 (غذایی و آشامیدنی)

o تصویر پروانه بهداشتی ساخت برای آن فرآورده یا فرآورده هایی با تکنولوژی تولید مشابه فرآورده درخواستی کارخانه تولیدی

o تعهدنامه محضری تعلیق پروانه بهداشتی ساخت (تولید قراردادی جهت صادرات) (پیوست شماره 4)

o طرح برچسب یا لفاف بسته بندی (مشخصات لیبل طبق ماده 11 قانون مواد خوراکی، آشایدنی، آرایشی و بهداشتی) (تاییدیه درج نشانگر رنگی تغذیه ای در صورت نیاز) (درج عبارت جهت صادرات الزامی است)

o ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ 2820000 ریال در صورت صدور و مبلغ 840000 ریال در صورت تمدید/ اصلاح 

o ارائه فیش بانکی تسویه حساب هزینه­های آزمایشگاهی 

o اصل پروانه ساخت قبلی ( درصورت درخواست تمدید/ اصلاح)

o تصویر پروانه­ های بهداشتی تاسیس بهره برداری (کد ثبت منبع) و مسئول فنی (کلیه شیفت­های تولیدی)