امروز : 27 خرداد 1403
معاونت غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

مدارک لازم برای صدور/تمدید/اصلاح پروانه بهداشتی ساخت کارگاهی 

 

o درخواست کتبی صدور/تمدید/ اصلاح پروانه بهداشتی ساخت کارگاهی

o تکمیل فرم درخواست صدور پروانه بهداشتی ساخت کارگاهی (پیوست شماره2)(به ازاء هر فرآورده)

o ارائه قرارداد با آزمایشگاه­های مورد تایید سازمان غذا و دارو (در صورت نیاز)

o ارائه تصویر برابر اصل شده ثبت نام تجاری از سازمان ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی

o ارائه اصل فیش واریز هزینه مربوط به پروانه بهداشتی ساخت کارگاهی به مبلغ 2820000 ریال در صورت صدور و مبلغ 840000 ریال در صورت تمدید/ اصلاح

o ارائه فیش بانکی تسویه حساب هزینه­های آزمایشگاهی 

o طرح برچسب و پوشش بسته بندی (مشخصات لیبل طبق ماده 11 قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی) (تاییدیه درج نشانگر رنگی تغذیه ای در صورت نیاز)

o فرم تکمیل شده پروانه بهداشتی ساخت (با امضاء مسئول فنی و مدیریت آزمایشگاه کنترل کیفی معاونت غذا و دارو) (در صورت نیاز)

o مدارک آنالیز و مشخصات رنگ و اسانس مصرفی (درصورتیکه در فرمولاسیون محصول رنگ و اسانس باشد)

o تصویر پروانه ساخت ظروف بسته بندی محصول

o تصویر پروانه ساخت مواد اولیه مورد استفاده در تولید محصول (درصورت نیاز)

o اصل پروانه بهداشتی ساخت کارگاهی قبلی ( درصورت درخواست تمدید/ اصلاح)

o تصویر برابر اصل شده مجوز فعالیت اقتصادی (پروانه کسب یا ...) از مراجع ذیصلاح

o تصویر پروانه­های بهداشتی تاسیس بهره برداری (کد ثبت منبع) و مسئول فنی (کلیه شیفت­های تولیدی)