امروز : 06 خرداد 1403
معاونت غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

مدارک لازم برای صدور/تمدید/اصلاح پروانه بهد اشتی تاسیس و بهره برداری کارگاهی آرایشی و بهداشتی

o درخواست کتبی صدور/تمدید/ اصلاح پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری کارگاهی

o تکمیل فرم درخواست صدور پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری کارگاهی (پیوست شماره1)

o تصویر برابر اصل شده مجوز فعالیت اقتصادی (پروانه کسب یا ...) از مراجع ذیصلاح

o ارائه اصل فیش واریز هزینه مربوط به پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری کارگاهی به مبلغ 8490000 ریال در صورت صدور و مبلغ 1410000 ریال در صورت تمدید/ اصلاح

o ارائه قرارداد با آزمایشگاه­های مورد تایید سازمان غذا و دارو (در صورت نیاز)

o نقشه دقیق ساختمان با مقیاس 400/ 1 با ذکر نام و متراژ کلیه قسمت ها (درصورت صدور/ اصلاح)

o فرم گزارش بازدید واحدهای کوچک تولید و بسته بندی (کارگاهی) (پیوست شماره 5) (توسط کارشناس که طی بازدید از محل تکمیل می گردد) 

o اصل پروانه های تاسیس و بهره برداری کارگاهی قبلی ( درصورت درخواست تمدید/ اصلاح)

o تصویر پروانه­های بهداشتی تاسیس بهره برداری (کد ثبت منبع) و مسئول فنی (کلیه شیفت­های تولیدی)