امروز : 14 اسفند 1402
معاونت غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
سید محمد جواد حسینی مقدم
امور مالی
کارشناسی ارشد حسابداری
سید محمد جواد حسینی مقدم
شرح وظایف:
 • بررسی اسناد وصدور چک در وجه ذینفعان با امضاء مشترک مدیر امور عمومی و معاون غذا و دارو دانشگاه
 • تهیه وتنظیم لیست های حقوقی ، اضافه کار، فوقالعاده وسایر دریافت های کارکنان  
 • تنظیم سند حقوقی ماهیانه وارسال کسورات بهحسابهای مربوطه 
 • درج اسامی و مشخصات پرسنل رسمی - پیمانی - طرحی- قراردادی در برنامه نرم افزاری حسابداری تعهدی دانشگاه
 • پرداخت حقوق، اضافه کار  و تفاوت احکام کارکنان
 • تنظیم لیست کسورات،  تامین اجتماعی کارکنان
 • پرداخت کمک هزینه مهد کودک
 • پرداخت سنوات و عیدی کارکنان
 • پرداخت بن  دانش آموزان و دانشجویان ممتاز- بن لباس- لوازم   التحریر- رمضانیه به کارکنان
 • برنامه ریزی خرید ، تنظیم اسناد و پرداخت هزینه دارو جهت واحد های بهداشتی - درمانی دانشگاه علوم پزشکی (سالانه حدود چهل و پنج میلیارد ریال )
 • پیگیری و انجام امور رفاهی کارکنان معاونت
 • انجام پرداخت های پرسنلی کارکنان معاونت
 • انجام امور کار پردازی و تامین نیازهای واحد های مختلف معاونت غذا و دارو
 • پشتیبانی از برگزاری دوره های مختلف غذا و دارو که در معاونت غذا و دارو انجام می شود
 • اجرای امور مالی حوزه معاونت آموزشی با توجهبه مقررات وقوانین مربوط  به وصول اعتبارات 
 • نگهداری وتنظیم دفاتر اعتباری وتعهدات ودیونحوزه معاونت غذا و دارو
 • دریافت و پرداخت کلیه وجوه بودجه جاری – اختصاصی ردیف ابلاغی و سایر منابع براساس قوانین و ضوابط
 • ثبت اسناد در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاتر روزنامه – معین – اعتبارات – تعهدات و دفتر کل
 • اجرای احکام حقوقی پرسنل (طرحی – قرارداد حجمی کار ) در برنامه حقوق و مزایا
 • تهیه و تنظیم سند حقوقی کارکنان با ریزکسورات آن
 • تهیه و تنظیم اسناد تفاوت احکام کارکنان که نسبت به ارتقاء
 • نگهداری وتنظیم دفاتر حسابهای دریافتی و پرداختی حوزه معاونت غذا و دارو
 • نحوه مصرف اعتبارات براساس مقررات وضوابط مالی مربوطه
 • تهیه و تنظیم گزارشهای مالی حوزه معاونت غذا و دارو در هر دوره و مقامات ذیصلاح
 • حفظ وحراست از اموال منقول وغیر منقول حوزه معاونت غذا و دارو
 • تنظیم اسناد مالی و نگهداری حسابها وتنظیمگزارشهای مالی 
 • پرداخت محرومیت از مطب پزشکان رسمی – طرحی – پیمانی  
 • صدور چک / صدور برگه  جهت اسناد هزینه
 • تهیه و تنظیم و رسیدگی به قبض های مربوط به آژانس - وسیلهنقلیه – قبوض آب ، برق و ...
 •  تهیه و تنظیم لیست های ماموریت
 •  تهیه تراز و ثبت اسنادمالی
 • تقسیم وظایف ونظارت وهماهنگی در بین کارکنانامور مالی حوزه 
 • پرداخت اضافه کار بازخرید خدمت – بازخرید مرخصی – بازنشستگی – پاداش پایان خدمت و غیره
 • تنظیم نامه ها و مراسلات اداری با بانک – بیمه و ...
 • تهیه  و تنظیم تراز ماهانه کل معین – جزء معین
 • تأمین اعتبار درخواست ها پس از مرحله تشخیص
 • نگهداری حسابهای بدهکاری اشخاص ( تنخواه گردان پرداخت – علی الحساب و پیش پرداخت ) پیگیری و تسویة آنها
 • تهیه صورت عملکرد ماهیانه بودجه برای هر یک از حسابهای مستقل
 • تهیه گزارشات مالی ( ترازنامه – صورت ریز حسابها - مغایرت بانکی ) بصورت ماهیانه
 • تهیه سایر گزارشات مالی جهت اتخاذ و تصمیم مدیران و مسؤولین
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی – کدگذاری و طبقه بندی آنها
 • ثبت اسناد ارسالی – وجوه دریافتی – تنخواهها و علی الحسابهای دریافتی از اسناد
 • حکم حقوقی آنان تنظیم می گردد.
 • تهیه تنظیم و کنترل کسورات (بیمه ها - مالیات و غیره )
 • تهیه و تنظیم لیست  بن های غیر نقدی – نقدی – عیدی – پاداش کلیه کارکنان براساس عملکرد آنان
 • تهیه فیش حقوقی برای کارکنان
 • تامین اعتبار قراردادها و درخواستهای خریدبراساس تخصیص های حوزه
 • اعمال نظارت بر هزینه ها براساس قانون آئیننامه مالی ومعاملاتی دانشگاه مصوب هیئت امناء
 • پیگیری درخواستهای تخصیص حوزه ودرخواست نتخواه گردان از مدیریت امور مالی ونامه های مرتبط
 • تحویل فرم ضمانت نامه و کسر از حقوق و راهمای کارکنان جهت اخذوام
 • معرفی کارکنان جدید الاستخدام – طرحی و قراردادی به بانک و مشمولین قانون کار به تأمین اجتماعی
 • پیگیری وصولی مطالبات ناشی از انجام نمونه ها در آزمایشگاه
 • ثبت و ارسال درآمد ناشی از صدور پروانه های تاسیس، بهره برداری، مسئول فنی، ساخت کارخانجات صنایع غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
 • ثبت و ارسال درآمد ناشی از فروش دارو