امروز : 06 خرداد 1403
معاونت غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
آقای بنائیان
امور اداری
کارشناس مدیریت
آقای بنائیان
شرح وظایف:
 • صدور احکام کارگزینی وتنظیم صورتجلسه های مربوطه
 • مطالعه وبررسی قوانین و بخشنامه های مربوطه و اجرای آن
 • تهیه گزارش کارکرد پرسنل
 • حضور در جلسات کارگزینی واجرای دستورالعملها
 • انجام قرار دادحق التدریس و ارسال گزارش به امور مالی
 • انجام ارزشیابی سالیانه کارکنان
 • گواهی انجام کار کلیه پرسنل واحدهای  معاونت غذا و دارو  به امور مالی
 • انجام کلیه مکاتبات اداری
 • انجام هماهنگی های لازم با واحد های ستادی جهت تامین جابجای و انتقال پرسنل
 • برنامه ریزی و اجرای آموزش پرسنل معاونت در زمینه های شغلی مربوطه
 • پیگیری و انجام امور رفاهی کارکنان معاونت غذا و دارو