امروز : 11 مهر 1402
معاونت غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر محمد حسین خیاط کاشانی
مدیریت دارو و مواد تحت کنترل
دکترای داروسازی
دکتر محمد حسین خیاط کاشانی
شرح وظایف:
 • انجام امور قانونی مرتبط با داروخانه ها شامل صدور پروانه های تاسیس ،مسئول فنی ،صلاحیت مسئول فنی داروخانه ها،تمدید پروانه  های مسئوولین فنی ،امتیاز بندی متقاضیان تاسیس داروخانه،صدورگواهی اشتغال به کارجهت متقاضیان و...
 • تهیه و توزیع داروهای مورد نیاز  بیمارستانها،مراکز درمانی وبهداشتی در سطح شهرستان
 • نظارت برنحوه عملکرد مراکز ارائه خدمات دارویی شامل انبارهای دارویی بیمارستانها وشبکه ها،داروخانه های بخش خصوصی ودولتی،اعم ازمراکزبهداشتی،درمانی شهری وروستایی
 • رسیدگی به شکایات مردمی درخصوص مسائل دارویی
 • نظارت بر توزیع داروشیر خشک های رژیمی وصدورحواله شیر خشک درشهرستان
 • تهیه وتوزیع داروهای مخدر وداروهای خاص مورد نیاز بیمارستانها،مراکز درمانی،بیماران سرطانی وصعب العلاج ،مراکز ترک اعتیاد و...
 • نظارت بر نحوه ی مصرف داروهای مخدر بیمارستانی
 • فعالیت کمیته بررسی نسخ وتعیین اشکالات علمی موجود درنسخ پزشکان ،دسته بندی مشکلات واطلاع رسانی به پزشکان و مراجع ذیصلاح جهت رفع انهااز دیگر وظایف این مدیریت می باشد.
 • سیاستگذاری ارائه خدمات دارویی در سطح شهرستان کاشان
 • نظارت بر شرکت های توزیع دارو در سطح شهرستان
 •  پیگیری کمبودهای دارویی جهت برطرف کردننیازهای بیماران و یا مراکز بیمارستانی
 • برگزاری کمیسیون قانونی ماده 20دانشگاه جهت رسیدگی به موارد مورد نیاز طرح در آن کمیسیون و ابلاغ و پیگیری مصوبات آن
 • ارتقاء سطح آموزش عمومی پزشکان، داروسازان و ... به ویژه برگزاری سمینارها، تهیه وچاپ پوسترها، جزوات آموزشی و نظایر آن
 • نظارت بر امحاء داروهای تاریخ گذشته،پوکه های مخدر و کوپن های شیرخشک
 • انجام امور مربوط به خرید الکل برای شرکت های متقاضی